Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS 18001 oraz normy PN-N 18001

PN-N 18001 i OHSAS 18001 to zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS 18001 oraz normy PN-N 18001

PN-N 18001:2004 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. System zarządzania BHP opisany w normie jest oparty na, klasycznej dla zarządzania jakością, filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z cyklem Deminga. W Polsce pierwsza edycja normy pojawiła się w 1999 roku, a w 2004 roku została wydana przez PKN jej nowelizacja.

PN-N 18001 jest normą zawierającą zbiór wymagań, które po spełnieniu przez daną organizację są podstawą do wydania certyfikatu zgodności przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

Najczęściej spotykanym odpowiednikiem polskiej normy jest specyfikacja OHSAS 18001 z 2007 roku. Oba te dokumenty są prawie identyczne i wdrożenie systemu według jednej podstawy jest praktycznie tożsame z wdrożeniem według drugiego odniesienia. Należy pamiętać, że norma PN-N-18001:2004 jest polską normą a nie normą ISO (International Organization for Standardization). Prace nad międzynarodową normą ISO ds. BHP nie powiodły się już wielokrotnie. Główną przyczyną niepowodzenia były znaczne rozbieżności w przepisach prawnych poszczególnych państw i standaryzacja do tej pory nie była możliwa.

System zarządzania BHP zgodny z PN-N 18001 jest rzadko certyfikowanym systemem zarządzania w Polsce. Częściej spotyka się systemy zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwem żywności zgodnie z HACCP. Certyfikat systemu zarządzania jakością, środowiskowego lub BHP wydawany jest przez firmy certyfikujące zwanymi jednostkami certyfikującymi po przeprowadzeniu auditu certyfikującego.

Celem wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest:

  • Zmniejszenie liczby wypadków w miejscu pracy (jako wynik działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa pracy) przynosi szybkie wyniki zarówno od strony kapitałowej jak i kosztów pacy. Zapobieganie pozwala również na bardziej efektywną realizację procesów. Wszystko to prowadzi do rzeczywistych korzyści finansowych;
  • Poprawa bezpieczeństwa pracy oznacza dla organizacji, a przez to zredukowanie ryzyka obrażeń dla pracowników, a w rezultacie ich większą motywację, lepszą identyfikację z organizacją – i mniejszą fluktuację zatrudnienia;
  • Zewnętrzna poprawa wizerunku organizacji z punktu widzenia pracowników, partnerów biznesowych oraz opinii publicznej;
  • Ułatwienie przygotowanie oceny zgodności z innymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z bezpieczeństwem pracy;