Zarządzanie zrównoważoną produkcją biopaliw i biopłynów REDcert lub wg KZR INIG

REDcert i KZR INIG to zarządzanie zrównoważoną produkcją biopaliw i biopłynów wg KZR INIG lub REDcert.

System KZR INIG to system certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów. Znowelizowana Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wprowadza obowiązek certyfikacji biokomponetów na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

W myśl proponowanych rozwiązań certyfikacja będzie prowadzona dobrowolne przez  jednostki certyfikacyjne, uznane do tego celu przez Komisję Europejską.

Instytut Nafty i Gazu opracował odpowiedni system certyfikacji pod nazwą System Certyfikacji Zrównoważonej Produkcji Biopaliw i Biopłynów (System KZR INIG).

System opiera się o wymagania podane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

System REDcert to konkurencyjny system. System REDcert został utworzony 26 lutego 2010 roku przez wiodące stowarzyszenia i organizacje reprezentujące niemiecką gospodarkę rolną i biopaliwową, a 20 lipca 2010 roku został on ostatecznie dopuszczony przez Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia (BLE), jako system certyfikacji zgodny z wymogami określonymi w niemieckich rozporządzeniach w sprawie zrównoważonego rozwoju (BioSt-NachV oraz Biokraft-NachV). System certyfikacji znajduje zastosowanie na wszystkich etapach procesu – począwszy od produkcji i skupu surowca, poprzez jego przetwarzanie w olejarniach, aż po samo wytwarzanie bioenergii oraz biopaliw. Dotychczas system REDcert koncentruje swoją działalność na obszarze Niemiec i Europy. W międzyczasie doszło również do zatwierdzenia systemu REDcert przez Komisję Europejską.

 Oba systemy służą udowodnieniu źródła pochodzenia surowca przy produkcji paliw, aby można używać sformułowania biopaliwo, co przekłada się na wysokość akcyzy.