Zarządzania jakością wg normy ISO 9001

ISO 9001 to zarządzanie jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015. ISO 9001 Poznań, w tym ISO 9001:2015 Poznań. W rezultacie certyfikat ISO 9001 Poznań.

PN-EN ISO 9001:2015 to ostatnia nowelizacja normy regulującej kwestie jakości w każdej organizacji. W niniejszej normie wyspecyfikowano wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy organizacja: 

 • pragnie wykazać zdolność do stałego dostarczania wyrobów lub usług spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych, 
 • dąży do zwiększenia zadowolenia klienta przez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta i mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi.

O jakości mówimy wtedy, gdy organizacja jest w stanie usatysfakcjonować klientów swoimi wyrobami i usługami, wytwarzając i świadcząc je jednocześnie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie działania organizacji.

Nasza specjalność to ISO 9001 Poznań to lokalizacja naszego biura.

Obecnie wdrażamy ISO 9001:2015 Poznań zaprasza, nasza firma w szczególności.

Rezultat naszej aktywności to certyfikat ISO 9001 Poznań przoduje w tym zakresie jakością i ilością certyfikatów ISO 9001.

Do połowy wieku XX rozwijało się klasyczne podejście do jakości, polegające na coraz to bardziej różnorodnych metodach kontroli jakości. Zaczęto od pełnej kontroli na końcu procesu, a następnie ewoluując kontrola jakości przybrała postać sprawdzenia międzyoperacyjnego prowadzonego z wykorzystaniem statystyki (próbkowania).

Na początku lat 50. minionego stulecia w USA rozpoczęto realizacje programu kosmicznego. Wówczas zrodziło się nowoczesne podejście do jakości, polegające na zastąpieniu kontroli wykonywanej „po fakcie”, czynnościami zapobiegającymi utracie jakości, wykonywanymi „przed faktem”. W ten sposób zakres zainteresowania objął także dostawców i kooperantów oraz surowce i materiały przez nich używane.

W roku 1984 pojawiła się pierwsza brytyjska norma w zakresie jakości i została szybko wykorzystana także przez podmioty mające swoją  siedzibę poza Wielką Brytanią. 

W roku 1993 powołano Unię Europejską, która zgodnie z Aktem o Jednolitym Rynku miała zapewnić swobodny transfer towarów i usług. Niestety, ale deklaracja polityczna nie miała pokrycia w rzeczywistości. Z tych powodów w roku 1994 zrodziło się tzw. kompleksowe podejście do jakości, które określiło:

 • wymagania w stosunku do wyrobów,
 • wymagania w stosunku do metod stwierdzania zgodności wyrobów z postawionymi wymaganiami, 
 • wymagania dotyczące instytucji certyfikujących wyroby, systemy jakości i personel oraz wymagania dotyczące laboratoriów,
 • wymagania w stosunku do systemów jakości.

Konsekwencją ostatniego punktu było stworzenie w roku 1994 pierwszej europejskiej normy ISO 9001. Normę ISO 9001 znowelizowano w roku 2000 i 2008. ostatnie wydanie z roku 2015 jest najnowsze i określa dwa bloki wymagań.

Po pierwsze tzw. systemowe, a w nim:  

 • zasady zarządzania organizacją,
 • Nadzór nad udokumentowana informacją, a w nim nadzór nad dokumentami i przepisami prawnymi oraz zapisami i danymi,
 • audity wewnętrzne,
 • nadzór nad niezgodnościami, zarówno w stosunku do procesów, jak też i działań,
 • działania korygujące, naprawcze, zapobiegawcze i doskonalące,
 • zasady weryfikacji i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania.
 • Po drugie tzw. procesowe, a w nim:  
 • zarządzanie kadrami,
 • nadzór nad infrastrukturą i środowiskiem pracy,
 • identyfikacja wymagań klienta,
 • projektowanie wyrobów i procesów,
 • kwalifikacja dostawców i zakupy,
 • planowanie i realizacja wyrobu,
 • gospodarka magazynowa,
 • identyfikacja i identyfikowalność,
 • kontrola i badania,
 • dostarczanie wyrobu,
 • badanie stopnia zadowolenia Klienta.

Wszystkie wymagania podane w normie są ogólne i przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, bez względu na ich rodzaj, wielkość lub rodzaj dostarczanych wyrobów i usług. 

Nasza specjalność to ISO 9001 Poznań to lokalizacja naszego biura.

Obecnie wdrażamy ISO 9001:2015 Poznań zaprasza, nasza firma w szczególności.

Rezultat naszej aktywności to certyfikat ISO 9001 Poznań przoduje w tym zakresie jakością i ilością certyfikatów ISO 9001.

Kluczowym celem organizacji wdrażającej system zarządzania jakością wg ISO 9001 jest uzyskanie maksymalnego zadowolenia klienta. Aby to osiągnąć niezbędne jest spełnienie kilku warunków:

 • pełna standaryzacja (powtarzalność) wyrobów i usług,
 • identyfikacja i identyfikowalność wyrobów i usług (możliwość odtworzenia historii realizacji.

Żadna organizacja nie działa w izolacji od swego otoczenia i każda organizacja potrzebuje zasobów materialnych, intelektualnych i ludzkich, aby funkcjonować. W tym celu nowa norma ISO 9001:2015 określiła liczne wymagania stawiane przed najwyższym kierownictwem ISO 9001 wymaga miedzy innymi określenia:

 • identyfikacji kontekstu zewnętrznego,
 • identyfikacji kontekstu wewnętrznego,
 • oceny ryzyka,
 • oceny szans,
 • celów strategicznych,
 • celów operacyjnych,
 • celów taktycznych,
 • procesów i oceny ich efektywności,
 • identyfikacji oczekiwań, potrzeb i wymagań interesariusza zewnętrznego,
 • identyfikacji oczekiwań, potrzeb i wymagań interesariusza wewnętrznego.

Nasza specjalność to ISO 9001 Poznań to lokalizacja naszego biura.

Obecnie wdrażamy ISO 9001:2015 Poznań zaprasza, nasza firma w szczególności.

Rezultat naszej aktywności to certyfikat ISO 9001 Poznań przoduje w tym zakresie jakością i ilością certyfikatów ISO 9001.