Oferta

 

OBSŁUGA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH:

 • Analiza ekonomiczna
 • Analiza finansowa
 • Analiza marketingowa
 • Analiza techniczna
 • Analiza technologiczna
 • Analiza formalno-prawna
 • Analiza środowiskowa
 • Analiza opłacalności
 • Analiza ryzyka
 • Analiza wrażliwości
 • Analiza logiki interwencji
 • Analiza podatkowa
 • Analiza SWOT

TWORZENIE DOKUMENTACJI:

 • Diagnoza i adaptacja istniejących rozwiązań
 • Werbalizacja polityki (np. jakości, czy też energetycznej)
 • Stworzenie księgi jakości (lub zintegrowanego systemu zarządzania)
 • Opracowanie wstępnej deklaracji środowiskowej
 • Zredagowanie procedur systemowych, procesowych i operacyjnych
 • Opracowanie instrukcji postępowania
 • Przygotowanie dokumentacji organizacyjnej, w tym:
 • regulamin organizacyjny
 • struktura organizacyjna i jej schemat
 • księga służb (zbiór kart stanowiskowych)
 • instrukcja obiegu dokumentacji
 • regulaminy, dyrektywy i instrukcje oraz zasady szczegółowe

 

SZKOLENIE ZAŁOGI:

 • Wykłady i seminaria dla załogi
 • Prezentacje multimedialne i materiały szkoleniowe
 • Zajęcia dla kadry kierowniczej, audytorów i pełnomocników
 • Warsztaty w zakresie doskonalenia kwalifikacji personelu
 

 

SERWIS WDROŻONYCH SYSTEMÓW:

 • Aktualizacja wdrożonych systemów ze względu na zmiany norm i innych podstaw prawnych
 • Nowelizacja wdrożonych systemów ze względu na zmiany w organizacji i strukturze Klienta
 • Stałe monitorowanie wdrożonych systemów
 

 

WDRAŻANIE SYSTEMÓW:

 • Audyty diagnostyczne (wstępne), w tym środowiskowe i energetyczne
 • Identyfikacja punktów krytycznych (HACCP)
 • Audyty wewnętrzne
 • Przeglądy kierownictwa
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Organizacja przeglądu dokumentacji
 • Organizacja audytów certyfikacyjnych