O nas

ISO SYSTEM spółka z o.o. specjalizuje się we wdrożeniach takich systemów, jak:

Współpracując z nami Państwa firma może także uzyskać wiele innych certyfikatów, w tym certyfikat ISO 14001 - działamy na terenie Poznania oraz całego kraju.

W zakresie wyrobów medycznych ISO SYSTEM spółka z o.o. oferuje dwa zasadnicze bloki usług konsultingowych:

BLOK I - wdrożenie systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych wg wymagań normy PN-EN ISO 13485:2012, a w tym:

 1. Wykonanie diagnozy istniejącego stanu organizacji
 2. Zredagowanie procedur systemowych
  • Zarządzanie organizacją
  • Nadzór nad dokumentami i przepisami prawnymi
  • Nadzór nad zapisami i danymi
  • Nadzór nad niezgodnościami
  • Działania korygujące, naprawcze, zapobiegawcze i doskonalące
 3. Opracowanie procedur procesowych
  • Zarządzanie kadrami
  • Nadzór nad infrastrukturą i środowiskiem pracy
  • Kwalifikacja dostawców
  • Zakupy
  • Szacowanie ryzyka
  • Identyfikacja wymagań klienta 
  • Projektowanie wyrobów
  • Planowanie produkcji
  • Gospodarka materiałowa
  • Dystrybucja i transport
  • Kontrola i badania
  • Identyfikacja i identyfikowalność
  • Badanie stopnia zadowolenia Klienta
 4. Edycja księgi jakości 
 5. Przygotowanie startowych zapisów systemowych 
 6. Przeprowadzenie instruktażu wdrożeniowego  
 7. Przeprowadzenie pierwszego cyklu auditów wewnętrznych
 8. Przygotowanie raportu z przeglądu systemu zarządzania 
 9. Wsparcie procesu certyfikacji w notyfikowanej jednostce

BLOK II – ocena, bądź opracowanie dokumentacji wyrobu medycznego, niezbędnej do rejestracji lub zgłoszenia, zgodnie z takimi przepisami, jak:

 1. Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. Urz. WE L 169 z 12.07.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13. t. 12, str. 82); DYREKTYWY Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r.
 2. Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zz dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (Dz. U. z 2016 r., poz. 2010)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 211)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać ocena kliniczna wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (Dz. U. z 2011 r. Nr 63, poz.331)
 7. MEDDEV; MEDICAL DEVICES : Guidance document; Guidelines Relating To The Application Of : The Council Directive 90/385/Eec On Active Implantable Medical Devices The Council Directive 93/42/Eec On Medical Devices

obejmujące:

A: Opracowanie dokumentacji klinicznej wyrobu medycznego w zakresie:

 1. Instrukcji używania 
 2. Oznakowania opakowania wyrobu medycznego - treść
 3. Oceny przedklinicznej Wyrobu Medycznego
 4. Oceny toksykologicznej Wyrobu Medycznego
 5. Oceny klinicznej Wyrobu Medycznego
 6. Sprawozdania z oceny klinicznej Wyrobu Medycznego
 7. Zestawienia cytowanego piśmiennictwa z wagą piśmiennictwa
 8. Ocena biozgodności.

B: Opracowanie dokumentacji CE wyrobu medycznego w zakresie:

 1. Analiza ryzyka wyrobów medycznych z rozszerzeniem dla  oceny biologicznej wyrobu
  • Plan zarządzania ryzykiem dla wyrobu medycznego
  • Poziomy ryzyka dla wyrobu medycznego
  • Pytania identyfikacyjne dot. wyrobu medycznego
  • Lista kontrolna zagrożeń dla wyrobu medycznego
  • Oszacowanie ryzyka dla wyrobu medycznego
  • Ocenę istniejących odpowiednich danych ze wszystkich źródeł,
  • Identyfikację braków w dostępnym zbiorze danych na podstawie analizy ryzyka,
  • Identyfikację dodatkowych zbiorów danych niezbędnych do analizy bezpieczeństwa biologicznego wyrobu medycznego,
  • ocenę bezpieczeństwa biologicznego wyrobu medycznego
  • Raport z analizy ryzyka wyrobów medycznych
 2. Klasyfikacja  wyrobu medycznego
 3. Wymagania zasadnicze dla wyrobu medycznego
 4. Deklaracja CE wyrobu medycznego

C: Opracowanie dokumentacja dla zgłoszenia wyrobu medycznego:

 1. Przygotowanie formularza nr 1
 2. Przygotowanie formularza nr 2
 3. Przygotowanie formularza nr 3 (jeżeli występuje)
 4. Przygotowanie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży 

D: Nadzór nad wyrobem medycznym:

 1. Procedura PA-1 - Systematyczny przegląd informacji gromadzonych po wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu
 2. Procedura PA-2 - Działania korygujące i naprawcze
 3. Procedura PA-3 - Postępowanie w przypadku incydentu medycznego (Notatka bezpieczeństwa, Zewnętrzne działania korygujące FSCA, Raport wytwórcy o incydencie medycznym
 4. Procedura PA-4 - Procedura nadzoru rynkowego medycznego  (Notatka doradcza, Polecenie wycofania wyrobów, Wezwanie do zwrotu)
 5. Procedura PQR - Przegląd okresowy jakości wyrobu  
 6. Procedura Bezpieczeństwo wyrobów medycznych
 7. Procedura Postępowanie w przypadku wystąpienia incydentu medycznego

ISO SYSTEM spółka z o.o. wdraża także takie systemy, jak:

 • Zarządzania jakością w przemyśle lotniczym i kosmonautyce wg normy AS 9100,
 • Zarządzania jakością według wymagań NATO zgodnie z wymaganiami AQAP,
 • Zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg VDA, QS i normy TS 16949,
 • Zarządzania jakością w przemyśle wydobywczym, gazowym i petrochemicznym wg normy ISO 29001,
 • Zarządzania energią wg normy ISO 50001,
 • Zarządzania jakością w laboratoriach wg normy ISO 17025,
 • Zarządzania jakością w procesach spawalniczych wg normy ISO 3834,
 • Zarządzania jakością dla wytwórców konstrukcji metalowych wg normy ISO 1090.
 • Zarządzania środowiskowe wg normy ISO 14001 oraz EMAS,
 • Zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i opakowań wg normy ISO 22000 i wymagań HACCP, BRC, IFS, GMP,
 • Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS 18001 oraz normy PN-N 18001,
 • Zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001,
 • Zarządzania jakością dotyczące pasz wg standardu GMP+  w różnych wersjach B,
 • Zarządzania łańcuchem żywieniowym bez genetycznych modyfikacji wg standardu  VLOG,
 • Zarządzanie Produkcją Biopaliw i Biopłynów REDcert lub wg KZR INIG lub,
 • Zarządzanie jakością w systemach przeciwpożarowych według wymagań specyfikacji VDS 2344.

Nasze kompetencje zostały potwierdzone przez liczne jednostki certyfikacyjne i klasyfikacyjne i notyfikacyjne, takie, jak:

 • niemiecki TUV Rheinland,
 • niemiecki TUV NORD,
 • polskie Centrum Certyfikacji Jakości,
 • Polski Rejestr Statków (PRS),
 • brytyjski British Standards Institut (BSI),
 • brytyjski LLOYDS Register Quality Assurance (LRQA),
 • niemiecki ISO-QAR,
 • Polski Urząd Dozoru Technicznego (UDT – CERT),
 • szwajcarski SGS,
 • niemiecka DEKRA,
 • brytyjski INTERTEK,
 • francuski Bureau VERITAS (BVQI),
 • niemiecki DQS,
 • polski GCS Quality.

Wdrażanie systemów obejmuje:

 • Audyty diagnostyczne (wstępne), w tym środowiskowe i energetyczne
 • Identyfikację punktów krytycznych (HACCP)
 • Audyty wewnętrzne
 • Przeglądy kierownictwa
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Organizację przeglądu dokumentacji
 • Organizację audytów certyfikacyjnych

Tworzenie dokumentacji to:

 • Diagnoza i adaptacja istniejących rozwiązań
 • Werbalizacja polityki (np. jakości, czy też energetycznej)
 • Stworzenie księgi jakości (lub zintegrowanego systemu zarządzania)
 • Opracowanie wstępnej deklaracji środowiskowej albo polityki bezpieczeństwa
 • Zredagowanie procedur systemowych, procesowych i operacyjnych
 • Opracowanie instrukcji postępowania
 • Przygotowanie dokumentacji organizacyjnej

Szkolenie załogi obejmuje:

 • Wykłady i seminaria dla załogi
 • Prezentacje multimedialne i materiały szkoleniowe
 • Zajęcia dla kadry kierowniczej, audytorów i pełnomocników
 • Warsztaty w zakresie doskonalenia kwalifikacji personelu

Serwis wdrożonych systemów to:

 • Aktualizacja wdrożonych systemów ze względu na zmiany norm i innych podstaw prawnych
 • Nowelizacja wdrożonych systemów ze względu na zmiany w organizacji i strukturze Klienta
 • Stałe monitorowanie wdrożonych systemów
 • Pełnienie funkcji audytora wewnętrznego
 • Outsorcing funkcji Pełnomocnika Zarządu