Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001

ISO 27001 to zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2013 oraz zgodne z RODO.

Norma PN-N ISO/IEC 27001;2013 standaryzuje stosowane w przypadku wielu podmiotów systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Bardzo ważne jest wskazanie na zgodność ISO 27001 z RODO, czyli unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Dzięki temu można mieć pewność, że wdrażając nowe procedury, będą one nie tylko bezpieczne i przydatne, ale również w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami.

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI – CO TO JEST?

Nie jest to, wbrew pozorom, temat, który dotyczy jedynie niewielu podmiotów gospodarczych. W niemal każdej firmie przetwarzane są istotne informacje oraz konieczna jest ochrona danych strategicznych z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa. Aby jak najlepiej chronić te informacje, potrzebne są kompleksowe rozwiązania i procedury możliwe do wdrożenia. Jakie są najważniejsze elementy, które wspólnie składają się na ogólny system?

 • Polityka bezpieczeństwa,
 • Właściwa organizacja w odniesieniu do bezpieczeństwa kluczowych informacji,
 • Zarządzanie aktywami,
 • Bezpieczeństwo pracowników,
 • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
 • Administrowanie systemami oraz sieciami,
 • Kontrolowanie możliwości wglądu do informacji,
 • Wdrażanie oraz rozwój systemów informatycznych,
 • Rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem,
 • Zapewnianie nieprzerwanego działania,
 • Zgodność z obowiązującymi przepisami.

CHARAKTERYSTYKA ISO 27001

Ogromną zaletą normy ISO 27001 jest całościowe podejście do tematu, jakim jest bezpieczeństwo informacji. Norma ISO/IEC 27001 zwraca uwagę na wszystkie niezbędne aspekty bezpieczeństwa – fizycznego, osobowego, teleinformatycznego, a także prawnego. W tym samym czasie wskazana norma nie zawiera w sobie skonkretyzowanych wymagań technicznych, lecz ukazuje obszary, które powinny zostać odpowiednio uregulowane. Sposób, czy droga prowadząca do zabezpieczenia wrażliwych obszarów zależy od decyzji przedstawicielstwa danego podmiotu i powinien opierać się na przeprowadzonej uprzednio analizie ryzyka. Z racji kompleksowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa informacji, a także bardzo ogólnego charakteru wymienionych w normie wymagań, może ona stanowić swego rodzaju podstawę dla tworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zarówno w niewielkich organizacjach, jak i ogromnych koncernach. Równocześnie może odnosić się do wszystkich branż i sektorów gospodarki.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normami ISO 27001 (i RODO) pozwala organizacji na osiągnięcie takich korzyści, jak:

 • Łatwiejsze zarządzanie przepływem informacji oraz infrastrukturą informatyczną;
 • Wprowadzenie spójnych zasad odnoszących się do bezpieczeństwa informacji oraz zgromadzonych aktywów;
 • Jasne procedury i standardy w pracy – co przydaje się m.in. w sytuacjach nadzwyczajnych;
 • Określone ścieżki postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości lub zagrożenia bezpieczeństwa informacji;
 • Ochrona zatrudnionych osób przed naruszeniem bezpieczeństwa dokonanym nieświadomie;
 • Zwiększenie świadomości i wiedzy zatrudnionych na temat istniejących zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi;
 • Zmniejszenie ryzyka utraty informacji, wskutek prawidłowej analizy ryzyka;
 • Poprawa wizerunku firmy;
 • Znaczne zwiększenie marketingowej, a także rynkowej wartości określonej organizacji.

ISO 27001 – RODO

Normy ISO to bardzo kompleksowe zestawy procedur, które powinny być w firmie wdrożone. Warto zaznaczyć, że w przypadku mniejszych podmiotów należy zwrócić uwagę na te normy, które dostosowane są do danej branży. Norma ISO 27001 jest niezwykle istotna nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa przechowywanych informacji, ale także ochrony danych osobowych. O tym zresztą stanowi jeden z punktów wyjściowych, opisujących systemy zarządzania bezpieczeństwem jako takie. Bezpieczeństwo pracowników, czy też bezpieczeństwo zasobów ludzkich skupia się m.in. właśnie na ochronie danych osobowych w określonej jednostce.

Jeżeli chodzi o wzajemny stosunek ISO 27001 – RODO, unijne rozporządzenie o ochronie danych wyznacza ramy, których nie można przekraczać i praktyki, które należy przestrzegać. Nie ma w niej określonych konkretnych norm ISO, które powinny zostać wdrożone. Osoby odpowiedzialne w danej firmie decydują o tym, jaka konkretnie polityka zostanie przyjęta.

WDROŻENIA ISO 27001 – ISO SYSTEM

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy podczas wdrożenia norm i certyfikatów ISO. Zapewniamy profesjonalną pomoc oraz wsparcie przy organizacji nowych procedur. Wszystkie rozwiązania są w pełni dopasowane do profilu działalności firmy, a wdrażane normy, w tym ISO 27001 są w pełni zgodne z RODO oraz spełniają wszystkie wytyczne dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach. Zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.