Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001

ISO 27001 - zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2013 oraz zgodne z RODO.

Norma PN-N ISO/IEC 27001:2013 standaryzuje stosowane w przez różne  podmioty systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Należy podkreślić zgodność ISO 27001 z RODO, czyli unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Dzięki temu można mieć pewność, że wdrażając nowe procedury, będą one nie tylko bezpieczne
i przydatne, ale również w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami.

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

W niemal każdej firmie przetwarzane są istotne informacje oraz konieczna jest ochrona danych strategicznych z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Aby jak najlepiej chronić te informacje, potrzebne są kompleksowe rozwiązania i procedury możliwe do wdrożenia. Na ogólny system bezpieczeństwa informacji składają się następujące elementy:

 • polityka bezpieczeństwa,
 • właściwa organizacja w odniesieniu do bezpieczeństwa kluczowych informacji,
 • zarządzanie aktywami,
 • bezpieczeństwo pracowników,
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
 • administrowanie systemami oraz sieciami,
 • kontrolowanie możliwości wglądu do informacji,
 • wdrażanie oraz rozwój systemów informatycznych,
 • rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem,
 • zapewnianie nieprzerwanego działania,
 • zgodność z obowiązującymi przepisami.

ISTOTA ISO 27001

Ogromną zaletą normy ISO 27001 jest całościowe podejście do tematu, jakim jest bezpieczeństwo informacji. Norma ISO/IEC 27001 zwraca uwagę na wszystkie niezbędne aspekty bezpieczeństwa: fizycznego, osobowego, teleinformatycznego, a także prawnego. Wskazana norma nie zawiera w sobie skonkretyzowanych wymagań technicznych, lecz ukazuje obszary, które powinny zostać odpowiednio uregulowane. Sposób zabezpieczenia wrażliwych obszarów zależy od decyzji kierownictwa  danego podmiotu
i powinien opierać się na przeprowadzonej uprzednio analizie ryzyka. Z racji kompleksowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa informacji, a także bardzo ogólnego charakteru wymienionych w normie wymagań, może ona stanowić swego rodzaju podstawę dla tworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zarówno w niewielkich organizacjach, jak i wielkich koncernach. Równocześnie może odnosić się do wszystkich branż i sektorów gospodarki.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normami ISO 27001 (i RODO) pozwala organizacji uzyskać następujące korzyści:

 • łatwiejsze zarządzanie przepływem informacji oraz infrastrukturą informatyczną,
 • wprowadzenie spójnych zasad odnoszących się do bezpieczeństwa informacji oraz zgromadzonych aktywów,
 • jasne procedury i standardy w pracy, co przydaje się m.in. w sytuacjach nadzwyczajnych,
 • określone ścieżki postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości lub zagrożenia bezpieczeństwa informacji,
 • ochrona zatrudnionych osób przed naruszeniem bezpieczeństwa dokonanym nieświadomie,
 • zwiększenie świadomości i wiedzy zatrudnionych na temat istniejących zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi,
 • zmniejszenie ryzyka utraty informacji, wskutek prawidłowej analizy ryzyka,
 • poprawa wizerunku firmy,
 • znaczne zwiększenie marketingowej, a także rynkowej wartości organizacji.

ISO 27001 a RODO

Normy ISO to zestawy procedur, które powinny być kompleksowo wdrożone w organizacji. Warto zaznaczyć, że w przypadku mniejszych podmiotów należy zwrócić uwagę na te normy, które dostosowane są do danej branży. Norma ISO 27001 jest niezwykle istotna nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa przechowywanych informacji, ale także ochrony danych osobowych. O tym zresztą stanowi jeden z punktów wyjściowych, opisujących systemy zarządzania bezpieczeństwem jako takie. Bezpieczeństwo pracowników, czy też bezpieczeństwo zasobów ludzkich, skupia się m.in. właśnie na ochronie danych osobowych w określonej jednostce.

Jeżeli chodzi o wzajemny stosunek ISO 27001 - RODO, unijne rozporządzenie o ochronie danych wyznacza ramy, których nie można przekraczać i praktyki, które należy przestrzegać. Nie ma w niej określonych konkretnych norm ISO, które powinny zostać wdrożone. Osoby odpowiedzialne w danej firmie decydują o tym, jaka polityka zostanie przyjęta.

WDROŻENIA ISO 27001 - ISO SYSTEM

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy podczas wdrożenia norm i certyfikatów ISO. Zapewniamy profesjonalną pomoc oraz wsparcie przy definiowaniu nowych procedur. Wszystkie rozwiązania zostaną w pełni dopasowane do profilu działalności Państwa firmy, a wdrażane normy, w tym ISO 27001, są w pełni zgodne z RODO oraz spełniają wszystkie wytyczne dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach.

Zapraszamy do kontaktu z nami z użyciem formularza kontaktowego, albo telefonicznie >>