Zarządzanie energią wg normy ISO 50001

ISO 50001 - zarządzanie energią wg normy PN-EN ISO 50001.

Norma PN-EN ISO 50001 - systemy zarządzania energią - wymagania i zalecenia użytkowania - określa wymagania co do oceny, wdrożenia, utrzymania i poprawy systemu zarządzania energią, które mają na celu umożliwić organizacji zastosowanie systematycznego podejścia w osiąganiu ciągłej poprawy wydajności energetycznej, w tym efektywności energetycznej, użytkowania energii i jej zużycia. 

Norma PN-EN ISO 50001 określa wymagania mające zastosowanie do użytkowania i zużycia energii, w tym praktyk pomiaru, dokumentacji i sprawozdawczości, projektowania i nabywania dla urządzeń, systemów, procesów i personelu, mających wkład w wydajność energetyczną. Norma ISO 50001 ma zastosowanie do wszystkich zmiennych wpływających na wydajność energetyczną, które można monitorować i na które wpływ ma także organizacja. Norma ISO 50001 nie podaje szczegółowych kryteriów wydajności związanych z energią. Normę ISO 50001 dla systemów zarządzania energią zaprojektowano tak, aby była stosowana niezależnie, może być jednak dostosowana lub zintegrowana z innymi systemami zarządzania. Norma ISO 50001 ma zastosowanie do dowolnej organizacji chcącej zapewnić sobie spełnienie założeń swojej polityki energetycznej oraz pragnącej zademonstrować ją innym. Zgodność taką potwierdza się bądź za pomocą samooceny i deklaracji zgodności, bądź też za pomocą certyfikatu systemu zarządzania energią wydanego przez zewnętrzną organizację. 

System zarządzania energią wg ISO 50001 jest rozwiązaniem dobrowolnym, w związku z tym nie obowiązują w tym zakresie żadne szczególne wymagania prawne. Norma ISO 50001 dedykowana jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i ich wielkości, oraz do stosowania w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i społecznych. Nie jest wymagane wdrożenie innych systemów zarządzania, takich jak np. system zarządzania jakością wg ISO 9001, czy zarządzania środowiskowego wg ISO 14001. 

Zapraszamy do kontaktu z nami z użyciem formularza kontaktowego, albo telefonicznie >>